CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME

La Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana va crear el Consell Valencià del Cooperativisme com a òrgan de promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives desenvolupades per l’Administració autonòmica. És una entitat de composició paritària, els membres de la qual són designats per la Confederació de Cooperatives i pel Consell de la Generalitat Valenciana.

Més Informació

Les seues funcions es divideixen en quatre àrees:

Àrea de resolució extrajudicial de conflictes: arbitratge, mediació i conciliació

El Consell Valencià del Cooperativisme disposa d’una cort arbitral formada per lletrats experts, els laudes dels quals són executius en la mateixa mesura que una sentència judicial. Davant la jurisdicció ordinària, estes fórmules de resolució extrajudicial de conflictes cooperatius ofereixen els avantatges d’especialització, rapidesa del procediment i gratuïtat.  Més informació

Àrea de participació en les polítiques de la Generalitat

Elaborar i aprovar un pla de suport i foment del cooperativisme; intervindre en la planificació i en l’execució de la política del Consell de la Generalitat Valenciana en relació amb el cooperativisme; i participar en la formulació dels programes de formació de la Generalitat.

Àrea de foment del cooperativisme

Fomentar i potenciar el moviment cooperatiu i les relacions intercooperativas; difondre i estendre la cooperativa com a fórmula empresarial; participar en la difusió dels principis cooperatius i vetlar pel seu compliment, en particular per la utilització del fons d’educació i promoció cooperativa; i fomentar l’educació i formació cooperativa, així com els estudis i investigacions.

Àrea d’intervenció legal

Informar, dictaminar o formular proposicions en qualssevol lleis, decrets, i reglaments que afecten de manera singular a les cooperatives; informar sobre la idoneïtat de les mesures de foment de les relacions intercooperativas; intervindre en les liquidacions de cooperatives, mitjançant el nomenament de liquidadors i la decisió sobre la destinació de l’haver-hi líquid resultant; i controlar els processos de transformació i dissolució, així com l’aplicació del Fons de Formació i Promoció Cooperativa.

 

CONTACTE

Navarro Reverter 2-5º Planta

Tf: 963869009

E:mail: consellvalenciacooperativisme@gva.es