CONSELL VALENCIÀ DEL COOPERATIVISME

 

CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS COMERÇ I TREBALL
C/ NAVARRO REVERTER, 2-5ª
46004 VALÈNCIA

Secretaria: Miguel Angel Martínez Zamora

E-mail: martinez_man@gva.es

Tf: 963 869 009

 

La Misió La Missió del Consell Valencià del Cooperativisme, com a institució pública de participació, és fer possible la trobada i la col·laboració entre la Generalitat i la Confederació de Cooperatives, per a una eficient consecució de les finalitats que té legalment encomanats en favor del cooperativisme valencià.

La Visió del Consell és convertir-se en una institució de prestigi, que siga percebuda com a referent ètic per a les cooperatives, creadora i impulsora d’accions i polítiques innovadores.

 

Els principis que han d’inspirar l’actuació del CVC :

· Independència (és a dir, voluntat pròpia, per a què les decisions no siguen interferides per tercers organismes o entitats).

· Transparència (tant en els seus mètodes de treball com en la difusió pública de les activitats).

· Eficàcia (que significa actitut proactiva, anticipació, rapidesa i resultats òptims).

· Coherència (sobretot, amb els valors i principis cooperatius).

 

Àrea de participació en les polítiques de la Generalitat

· Elaboració i aprovació d’un pla de suport i foment del cooperativisme

· Participar en la planificació i en l’execució de la política del Consell de la Generalitat Valenciana en relació amb el cooperativisme

· Participar en la formulació dels programes de formació de la Generalitat

 

Àrea de foment del cooperativisme

· Fomentar i potenciar el movimient cooperatiu i les relacions intercooperatives.

· Difundir i extendre la cooperativa com a fórmula empresarial.

· Participar en la difusió dels principis cooperatius i vetllar pel seu compliment, en particular per la utilizació del fons d’educació i promoció cooperativa.

· Fomentar l’educació i formació cooperativa així com els estudis i investigacions.

 

Àrea d’intervenció legal

· Informar, dictaminar o formular proposicions sobre qualsevol disposició legal que puga afectar a les entitats cooperativas. En qualssevol lleis i decrets, així com en los reglaments per al seu desenvolupament, que afecten de manera singular a les cooperatives.

· Informar sobre la idoneïtat de les mesures de foment de les relacions intercooperatives

· Intervindre en les liquidacions: Nomenament de liquidadors i destinació de de l’haver líquid

· Controlar les transformacions, dissolucions i l’aplicació del Fons de Formació i Promoció Cooperativa

 

Àrea de ressolució de conflictes

·  Intervindre en els conflictes que es plantegen en matèria cooperativa, en la forma regulada en la Llei i de manera eficaç i ràpida, mitjançant:

 

· Arbitratge
· Conciliació
· Mediació