PRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Confederació és el màxim òrgan de representació de les empreses cooperatives i de les seues organitzacions a la Comunitat Valenciana (Article 107 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana). Des de la seua constitució, en 1989, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana és una entitat sense ànim de lucre que integra a totes les federacions de cooperatives existents en la comunitat autònoma. La seua funció bàsica és defensar els interessos de les cooperatives valencianes, representant-les a nivell institucional en quants assumptes els concernisquen de manera global, i comunicant a l’opinió pública els principis i valors del cooperativisme.

Cadascuna de les federacions sòcies de la Confederació desenvolupa les seues pròpies funcions, presta serveis a les seues cooperatives afiliades i les representa en aquells aspectes derivats de la seua activitat particular. La Confederació assumeix la coordinació necessària entre elles per a afavorir sinergies i promoure les relacions intercooperativas. optimitzar els esforços que es dediquen al foment del cooperativisme i de les empreses cooperatives a la Comunitat Valenciana és un dels principals reptes de la Confederació.

 

FUNCIONS

  • Representació del cooperativisme valencià. El principal treball de la Confederació és atendre preferentment les inquietuds i reivindicacions generals del cooperativisme valencià, traslladar-les als poders públics competents i vetlar perquè siguen adequadament resoltes. Per a exercir aquesta funció, la Confederació participa en diferents fòrums i organismes; manté relacions habituals amb altres agents econòmics, socials i polítics; actua com a portaveu davant els mitjans de comunicació social; i col·labora regularment amb l’Administració autonòmica.
  • Promoció i difusió del cooperativisme. La Confederació organitza i promou accions destinades a afavorir el coneixement del cooperativisme, tant en l’àmbit intern del propi sector com dirigides a la societat en general. Així mateix, impulsa iniciatives orientades a fomentar la intercooperación entre empreses o organitzacions de diferents classes de cooperatives.
  • Serveis a les federacions i cooperatives. Entre altres activitats, la Confederació desenvolupa puntualment una activitat editorial, manté una web informativa, subscriu convenis de col·laboració per a l’accés de les cooperatives a condicions preferents en l’adquisició de productes o serveis, organitza seminaris especialitzats, i promou estudis i recerques independents sobre el sector cooperatiu.

NORMATIVA: LLEI DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET LEGISLATIU 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de Cooperativs de la Comunitat Valenciana (DOCV7529, de 20 de maig de 2015). Pots descarregar-la fent click ací.