PRESENTACIÓ

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Confederació és el màxim òrgan de representació de les empreses cooperatives i de les seues organitzacions en la Comunitat Valenciana (Article 107 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana).

Des de la seua constitució, en 1989, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana és una entitat sense ànim de lucre que integra a totes les federacions de cooperatives existents en la comunitat autònoma. La seua funció bàsica és defensar els interessos de les cooperatives valencianes, representant-les a nivell institucional en quants assumptes els concernisquen de manera global, i comunicant a l’opinió pública els principis i valors del cooperativisme.

Cadascuna de les federacions sòcies de la Confederació desenvolupa les seues pròpies funcions, presta serveis a les seues cooperatives afiliades i les representa en aquells aspectes derivats de la seua activitat particular. La Confederació assumeix la coordinació necessària entre elles per a afavorir sinergies i promoure les relacions intercooperatives. optimitzar els esforços que es dediquen al foment del cooperativisme i de les empreses cooperatives en la Comunitat Valenciana és un dels principals reptes de la Confederació.

FUNCIONS

  1. Representació del cooperativisme valencià. El principal treball de la Confederació és atendre preferentment les inquietuds i reivindicacions generals del cooperativisme valencià, traslladar-les als poders públics competents i vetlar perquè siguen adequadament resoltes. Per a exercir aquesta funció, la Confederació participa en diferents fòrums i organismes; manté relacions habituals amb altres agents econòmics, socials i polítics; actua com a portaveu davant els mitjans de comunicació social; i col·labora regularment amb l’Administració autonòmica.
  2. Promoció i difusió del cooperativisme. La Confederació organitza i promou accions destinades a afavorir el coneixement del cooperativisme, tant en l’àmbit intern del propi sector com dirigides a la societat en general. Així mateix, impulsa iniciatives orientades a fomentar la intercooperación entre empreses o organitzacions de diferents classes de cooperatives.
  3. Serveis a les federacions i cooperatives. Entre altres activitats, la Confederació desenvolupa puntualment una activitat editorial, manté una web informativa, subscriu convenis de col·laboració per a l’accés de les cooperatives a condicions preferents en l’adquisició de productes o serveis, organitza seminaris especialitzats, i promou estudis i investigacions independents sobre el sector cooperatiu.

ORGANITZACIÓ INTERNA

Els òrgans de govern de la Confederació són l’assemblea general i el consell rector, entorn dels quals es disposa d’una estructura tècnica i administrativa, que treballa amb criteris de serietat, honestedat, total transparència, eficiència, rigor i austeritat.

En aquest apartat es relaciona la composició de l’assemblea general, el consell rector i la direcció. Es presenta l’organigrama de funcionament i la composició del personal ocupat.

ASSEMBLEA GENERAL. L’assemblea general és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social de la Confederació. La composició de l’assemblea general es determina de la següent forma:

  • Les federacions tindran un mínim de cinc representants cadascuna, als quals s’afegiran altres representants, atés el nombre de cooperatives sòcies i al nombre de socis i associats d’aquestes cooperatives.
  • Aquelles federacions que tinguen entre cinquanta i dues-centes cooperatives sòcies, tindran cinc representants més; i les que tinguen més de dues-centes cooperatives sòcies, deu representants més.
  • En funció del nombre de socis i associats de les cooperatives sòcies de les federacions, se sumaran al mínim de cinc i al número que resulte d’aplicar el recollit en el paràgraf anterior, els següents representants: aquelles federacions que associen cooperatives amb un nombre de socis i associats entre cinc mil i cent mil, cinc representants; les que tinguen més de cent mil, deu representants.
  • En qualsevol cas, cap federació sòcia podrà tindre més de vint-i-cinc representants.
  • Les entitats sòcies de la Confederació que no siguen federacions de cooperatives, tindran tres representants cadascuna.

– CONSELL RECTOR (Renovat l’any 2009 fins a juny de 2023). El consell rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de la Confederació, amb caràcter exclusiu i excloent. És responsable de l’aplicació de la llei i dels estatuts socials, prenent les iniciatives que corresponguen. Estableix les directrius generals de la gestió, de conformitat amb la política fixada per l’assemblea general.

– DIRECCIÓ. L’assemblea general podrà acordar el nomenament d’una direcció que, amb la denominació de secretari general o tècnic o de director, estendrà la seua competència als assumptes pertanyents a la gestió. El nomenament i cessament de la direcció correspon sempre al consell rector, mitjançant la formalització, en el seu cas, del corresponent contracte i atorgament de poder en escriptura pública autoritzada per notari. La directora de CONCOVAL és Nardi Alba Benaches.

Els òrgans de govern de la Confederació són l’assemblea general i el consell rector, entorn dels quals es disposa d’una estructura tècnica i administrativa, que treballa amb criteris de serietat, honestedat, total transparència, eficiència, rigor i austeritat.
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
cooperatives-agroalimentaries-cv1

Caballeros, 26
46001 Valencia
Tel.: 96 315 61 10
Fax. 96 392 33 27
E-mail:agro-alimentariescv@agroalimentariescv.coop

Web: www.cooperativesagroalimentariescv.com/

Mapa de localización

FEDERACIÓ VALENCIANA D’EMPRESES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT (FEVECTA)
(Español) Fevecta

Arzobispo Mayoral, 11-B
46002 – Valencia
Tel.: 96 352 13 86
Fax: 96 351 12 68
E-mail: fevecta@fevecta.coop
Web: www.fevecta.coop

Mapa de localización

FEDERACION DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(Español) Federacion de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la C.V.

Calle Caballeros, 26
46001 Valencia (Valencia)
Tel.: 96 1225306
E-mail: Info@cooperativesdeconsumcv.es
Web: http://cooperativesdeconsumcv.wordpress.com

Mapa de localización

FEDERACION VALENCIANA DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS (FECOVI)

Arzobispo Mayoral 11 B
46002 Valencia
Tel.: 96 374 32 27
Fax: 96 351 12 68
E-mail: fecovi@fecovi.es
Web: www.fecovi.es

Mapa de localización

FEDERACION DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS Y TRANSPORTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FECOTRANS)
(Español) FECOTRANS

Barón de Cárcer, Nº49-23
46001 Valencia
Tel.: 96 351 97 56 Fax: 96 338 18 35
E-mail: info@fecotrans.org
Web: http://www.fecotrans.org

Mapa de localización

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(Español) Federación de Cooperativas Electricas de la C.V.

Caballeros, 26
46001 Valencia
Tel.: 96 351 97 56 Fax: 96 338 18 35
E-mail:info@coopelectricas.com
Web: www.coopelectricas.com

Mapa de localización

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE COOPERATIVES DE CRÈDIT

Parc Tecnològic-Avda. Juan de la Cierva 9
46980 Paterna-València

Tel.: 961318282
E-mail: imontero@caixapopular.es

Web: www.avcc.es

Mapa de localización