PRESENTACIÓ

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Confederació és el màxim òrgan de representació de les empreses cooperatives i de les seues organitzacions en la Comunitat Valenciana (Article 107 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana).

Des de la seua constitució, l’any 1989, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana es una entitat sense ànim de lucre, que integra a totes les federacions de cooperatives existents en la comunitat autònoma. La seua funció bàsica és defensar els interessos de les cooperatives valencianes, i les representa en l’àmbit institucional en aquells assumptes que els afecten de manera global, i comunicant a l’opinió pública els principis i valors del cooperativisme.

Cadascuna de les federacions sòcies desenvolupa les seues pròpies funcions, dóna servei a les cooperatives afiliades i les representa en aquells aspectes derivats de la seua activitat particular. La Confederació assumix la coordinació necessària entre elles per a afavorir sinèrgies i promoure les relacions intercooperatives. Optimitzar els esforços que es dediquen al foment del cooperativisme i de les empreses cooperatives en la Comunitat Valenciana és un dels principals reptes de la Confederació.

FUNCIONS

  1. Representació del cooperativisme valencià. El principal treball de la Confederació és atendre preferentment les inquietuds i reivindicacions generals del cooperativisme valencià, traslladar-les als poders públics competents i vetllar perquè es resolguen adequadament. Per tal d’exercir esta funció, la Confederació participa en diferents fòrums i organismes; manté relacions habituals amb altres agents econòmics, socials i polítics; actua com a portaveu davant els mitjans de comunicació social i col·labora regularment amb l’Administració autonòmica.
  2.  Promoció i difusió del cooperativisme. La Confederació organitza i promou accions destinades a afavorir el coneixement del cooperativisme, tant en l’àmbit intern del propi sector com dirigides a la societat en general. Així mateix, impulsa iniciatives orientades a fomentar la intercooperació entre empreses i/o organitzacions de diferents classes de cooperatives.
  3.  Serveis a les federacions i cooperatives. Entre altres activitats, la Confederació desenvolupa puntualment una activitat editorial, manté una web informativa, subscriu convenis de col·laboració per a l’accés de les cooperatives a condicions preferents en l’adquisició de productes o serveis, organitza seminaris especialitzats i promou estudis i investigacions independents sobre el sector cooperatiu.

ORGANITZACIÓ INTERNA

Els òrgans de govern de la Confederació són l’assemblea general i el consell rector, al voltant dels quals es disposa d’una estructura tècnica i administrativa que treballa amb criteris de seriositat, honestedat, total transparència, eficiència, rigor i austeritat.

En este apartat es relaciona la composició de l’assemblea general, el consell rector i la direcció. Es presenta l’organigrama de funcionament i la composició del personal contractat.

– ASSEMBLEA GENERALL’assemblea general és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social de la Confederació. La composició de l’assemblea general es determina de la següent manera:

  • Les federacions tindran un mínim de cinc representants cadascuna, als que s’hi afegiran altres representants, atenent al nombre de cooperatives sòcies i al nombre de socis i associats de les mateixes.
  • Aquelles federacions que tinguen entre cinquanta i dues-centes cooperatives sòcies, tindran cinc representants més; i les que tinguen més de dues-centes cooperatives sòcies, en tindran deu més.
  • En funció del nombre de socis i associats de les cooperatives sòcies de les federacions, se sumaran al mínim de cinc i al nombre que resulte d’aplicar el que es recull al paràgraf anterior, els següents representants: aquelles federacions que associen cooperatives amb un nombre  de socis i associats entre cinc mil i cent mil, cinc representants; les que tinguen més de cent mil, deu representants.
  • En qualsevol cas, cap federació sòcia podrà tindre més de vint-i-cinc representants.
  • Les entitats sòcies de la Confederació que no siguen federacions de cooperatives, tindran tres representants cadascuna.

– CONSELL RECTOR (Renovat l’any 2019 fins 2023). El consell rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de la Confederació, amb caràcter exclusiu i excloent. És responsable de l’aplicació de la llei i dels estatuts socials, prenent les iniciatives que corresponen. Estableix les directrius generals de la gestió, de conformitat amb la política fixada per l’assemblea general.

PRESIDENTE Emili Villaescusa Blanca

VICEPRESIDENTE 1º Cirilo Arnándis Núñez

VICEPRESIDENTE 2ºEmilio José Sampedro Baixauli

SECRETARIA Carmen Picot Oroval

VOCAL 1º Vicente Diego Ramón

VOCAL 2º Ramón Ruiz Folch

VOCAL 3º José Luis Ayuso Castellví

VOCAL 4ª Isabel Montero López

VOCAL 5º Luis Cervellera Martínez

VOCAL 6º Enrique Bellés Llopis

– DIRECCIÓ. L’assemblea general podrà acordar el nomenament d’una direcció que, amb la denominació de secretari general o tècnic o de director, estendrà la seua competència als assumptes pertanyents a la gestió. El nomenament i cessament de la direcció correspon sempre al consell rector, mitjançant la formalització, si escau, del corresponent contracte i atorgament de poder en escriptura pública autoritzada per notari. La directora de CONCOVAL és Nardi Alba Benaches.

Els òrgans de govern de la Confederació són l’assemblea general i el consell rector, al voltant dels quals es disposa una estructura tècnica i administrativa, que treballa amb criteris de serietat, honestedat, total transparència, eficiència, rigor i austeritat.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
cooperatives-agroalimentaries-cv1

Cavallers, 26
46001 València
Tel.: 96 315 61 10
Fax. 96 392 33 27
E-mail:agro-alimentariescv@agroalimentariescv.coop

Web: www.cooperativesagroalimentariescv.com/

Mapa de localización

FEDERACIÓ VALENCIANA D’EMPRESES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT (FEVECTA)
fevecta

Arquebisbe Mayoral, 11-B
46002 – València
Tel.: 96 352 13 86
Fax: 96 351 12 68
E-mail: fevecta@fevecta.coop
Web: www.fevecta.coop

Mapa de localización

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(Español) Federacion de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la C.V.

Carrer Cavallers, 26
46001 València
Tel.: 96 1225211
E-mail: Info@cooperativesdeconsumcv.es
Web: http://cooperativesdeconsumcv.wordpress.com

Mapa de localización

FEDERACIÓ VALENCIANA DE COOPERATIVES DE VIVENDES (FECOVI)

Arquebisbe Mayoral 11 B
46002 València
Tel.: 96 374 32 27
Fax: 96 351 12 68
E-mail: fecovi@fevecta.coop
Web: http://fecovi.ecsocial.com

Mapa de localización

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE SERVEIS I TRANSPORTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FECOTRANS)
(Español) FECOTRANS

Baró de Càrcer, Nº49-23
46001 València
Tel.: 96 394 32 31 Fax: 96 338 18 35
E-mail: info@fecotrans.org
Web: http://www.fecotrans.org

Mapa de localización

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES ELÈCTRIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(Español) Federación de Cooperativas Electricas de la C.V.

Cavallers, 26
46001 València
Tel.: 96 351 97 56 Fax: 96 338 18 35
E-mail:info@coopelectricas.com
Web: www.coopelectricas.com

Mapa de localización

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE COOPERATIVES DE CRÈDIT

Parc Tecnològic-Avda. Juan de la Cierva 9
46980 Paterna-València

Tel.: 961318282

E-mail: imontero@caixapopular.es