En virtut del que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i des del ple convenciment que la transparència en la gestió és un principi i obligació del model cooperatiu, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana posa a la disposició de qualsevol persona interessada aquest Portal de la Transparència.