(Español) Información institucional
(Español) Información económica
Órganos de gobierno
Subvenciones y ayudas públicas

ORGANITZACIÓ INTERNA

Els òrgans de govern de la Confederació són la’assemblea general i el consell rector, al voltant dels quals es disposa una estructura tècniva i administrativa, que treballa amb criteris de serietat, honestedat, total transparència, eficiència, rigor i austeritat.

En este apartat es relaciona la composició de l’assemblea general, el consell rector i la direcció. Es presenta l’organigrama de funcionament i la composició del personal empleat.

Assemblea GeneralL’assemblea general és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social de la Confederació. La composició de l’assemblea general es determina de la següent manera:

  • Les federacions tindran un mínim  de cinc rerpesentants cadascuna, als que s’afegitan altres representants, atenent al número de cooperatives sòcies i al número de socis i associats d’eixes cooperatives.
  • Aquelles federacions que tinguen entre cinquanta i dues-centes cooperatives sòcies, tindran cinc representants més; i les que tinguen més de dues-centes cooperatives sòcies, deu representants més.
  • En funció del nombre de socis i associats de les cooperatives sòcies de les federacions, se sumaran al mínim de cinc i al nombre que resulte d’aplicar allò recollit al paràgraf anterior, els següents representants: aquelles federacions que associen cooperatives amb un nombre de socis i associats entre cinc mil i cent mil, cinc represnetants; les que tinguen mes de cent mil, deu representants.
  • En qualsevol cas, cap federació sòcia podrà tindre més de vint-i-cinc representants.
  • Les entitats sòcies de la Confederació que no siguen federacions de cooperatives, tindran tres representants cadascuna.

CONSELL RECTOR (Renovat l’any 2019 fins a juny de 2023). El consell rector és l’òrgan de govern, gestió i rerpresentació de la Confederació, amb caràcter exclusiu i excloent. És responsable de l’aplicació de la llei i dels estatuts socials, prenent les iniciatives que corresponguen. Establix les directrius generals de la gestió, de conformitat amb la política fixada per l’assemblea general.

Direcció. L’assemblea general podrà acordar el nomenament d’una direcció que, amb la denominació de secretari/a general o tècnic/a o de director/a, estendrà la seua competència als assumptes que pertanyen a la gestió. El nomenament i cesament de la direcció correspon sempre al consell rector mitjançant la formalització, en el seu cas, del corresponent contracte i atorgament de poder en escriptura pública autoritzada per notari.

Organigrama de Funcionament. Els òrgans de govern de la Confederació són l’assemblea i el consell rector, al voltant dels quals es disposa d’una estructura tècnica i administrativa, que treballa amb criteris de serietat, honestedat, total transparència, eficiència, rigor i austeritat.

Personal empleatLa Confederació compta amb 4 llocs de treball de caràcter indefinit (Direcció, Secretaria Tècnica, Comunicació i responsable d’Oficoop). La distribució per sexes és de 3/4 dones i 1/4 homes i la plantilla no integra discapacitats.