CIRCULAR INFORMATIVA: Il·legibilitat de documents presentats al Registre de Cooperatives

CIRCULAR INFORMATIVA: Il·legibilitat de documents presentats al Registre de Cooperatives

València, 28-06-2024.

El Registre de Cooperatives ha posat en coneixement de la Confederació que la documentació presentada per a la seua inscripció, especialment els certificats adjunts a les escriptures, patixen, amb bastant freqüència, d’un format llegible. Consideren que la lletra és xicoteta i poc visible, amb mínims interlineats i puntejat clar, la qual cosa dificulta la seua lectura arribant, fins i tot, a impedir la seua correcta qualificació.

 

Insistixen que la lectura dificultosa repercutix, a més, en el dret d’informació de les persones sòcies que sol·liciten còpia dels documents pel que, fins que es possibilite la presentació telemàtica notarial, preguen, en benefici mutu, especial atenció al format dels documents. Esta informació s’ha circularitzat també a les notaries a través del col·legi notàrial, fent una especial crida als documents escanejats i a l’ombreig a vegades descurat, així com al sentit comú (es tracta de documents llargs i costosos, que han de ser llegits en la seua integritat).

 

Ens consta que el Registre de Cooperatives (com també fan altres registres) està emetent resolucions denegatòries motivades en la “costosa llegibilitat” dels documents presentats per a la seua inscripció, per la qual cosa cridem l’atenció de les cooperatives i dels professionals que les assistixen perquè presten especial cura al format d’estos documents procurant en tot cas la seua llegibilitat.

 

Recomanacions del Registre sobre el format dels documents

A més d’assegurar-se que l’escanejat dels documents siga nítid, les recomanacions que ens traslladen des del Registre de Cooperatives en relació amb el format dels textos són les següents:

  • Grandària de 12 punts en el text i de 10 punts en les notes a peu de pàgina o en la transcripció literal de preceptes.
  • Interlineat de 1,5.
  • Folis numerats de manera creixent, començant pel número 1, i això referit a cadascun dels documents que es presenten, separant clarament del document principal l’o els annexos, que també quedaran numerats.

 

El format electrònic del foli serà A4, sense ratlles ni altres elements que dificulten la seua lectura o tractament informàtic.