Convocades noves ajudes per a inversions en determinats supostos

València.- 05-10-2018.- La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball ha publicat noves ajudes per a inversions en determinats supostos destinades a cooperatives i que complisquen amb els requisits establerts en les bases reguladores per a accedir a elles.

Les inversions regulades en l’article 16, de les bases reguladores, estan destinades a l’adquisició dels següents actius:

– Vehícles industrials no matriculats amb anterioritat, amb excepció de vehícles tot terreny que no seran subvencionables, sempre que estiguen ja fabricats.

– Equips per a la producció consistents en maquinmària, utillatge i eines prèviament fabricades i que no necessiten obres o instal·lacions tècniques.

– Immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, sempre que s’adquirisquen prèviament fabricats i no precisen obres per a la seua posada en servei.

– Mobiliari, només en el cas de les empreses no industrials, dedicades al comerç o la presentació de serveis, sempre que estiga ja construït i que no necessite obres o instal·laciones tècniques.

El període de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per a més informació, consultar l’apartat d’AJUDAS