El Registre de Cooperatives comença a treballar de forma unificada i prepara una plataforma informativa per a agilitzar els seus tràmits

València, 22-02-2023.- L’1 de gener de 2023 va entrar en vigor una modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat València en virtut de la qual el Registre de Cooperatives passa a ser un registre únic d’àmbit autonòmic.

La mateixa norma preveu la publicació d’un nou Reglament del Registre de Cooperatives ja adaptat a esta nova realitat d’unitat registral. Fins a la data d’entrada en vigor del nou Reglament, l’oficina central del Registre de Cooperatives havia de dictar la pertinent ordre de delegació per a possibilitar el funcionament de les oficines territorials durant el període transitori. Aquesta instrucció es va publicar el 17/02/23 per resolució de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme en la qual es deleguen funcions en matèria del Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana, en favor de les direccions territorials. En virtut d’esta resolució, de moment, els serveis territorials continuaran actuant com ho feien i, per tant, les cooperatives han de dirigir-se a ells per a realitzar els tràmits registrals.

Per part seua, el citat nou Reglament del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana està ja en tràmit. Actualment, es troba en fase de consulta prèvia i en les pròximes setmanes es preveu que el text siga sotmés a informació pública.

A més, el Registre de Cooperatives (que, des de febrer té un nou responsable) continua treballant amb el Registre Mercantil per a implantar en breu una nova plataforma per a la presentació telemàtica de documents i la realització de tràmits registrals (MENETCOOP), amb la qual s’espera resoldre els problemes d’agilitat que han estat patint les cooperatives usuàries del Registre en els últims mesos.

Pròximament s’emetrà una nova circular informativa en la qual donarem detalls de la posada en marxa de MENETCOOP i dels mecanismes que s’arbitraran per a facilitar l’accés a la plataforma i per a informar sobre el seu funcionament.

Entretant, des de Concoval continuem treballant amb el Registre per a estandarditzar models de certificacions i altres documents amb la finalitat de proporcionar seguretat jurídica a les operacions registrals i minimitzar el nombre d’incidències. Així mateix, amb la mateixa finalitat, estem consensuant criteris jurídics i recomanacions relatives a la pràctica registral. Tant els models de certificacions com les recomanacions i criteris per a l’operatòria registral seran publicats en breu i circularitzats a totes les cooperatives sòcies de les diferents federacions de la Comunitat Valenciana.

Després de l’entrada en vigor del nou Reglament del Registre de Cooperatives, les oficines territorials desapareixeran jurídicament, si bé podran continuar funcionant com a element de proximitat amb les funcions que reglamentàriament se’ls assignen.