Llum verda a la modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

• El Ple del Consell Valencià del Cooperativisme ha acordat iniciar els tràmits per a la modificació de la Llei de Cooperatives i per a l’aprovació d’un nou Reglament del Registre de Cooperatives.

• Concoval ha sol·licitat aquest dilluns a la conselleria d’Economia Sostenible l’acceleració de les gestions perquè durant el mes d’abril es completen els avantprojectes de tots dos textos normatius, el contingut dels quals ja ha sigut consensuat per l’Administració i el sector cooperatiu.

València, 29-03-2021.- La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) ha sol·licitat formalment a la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que s’activen al més prompte possible les gestions per a executar els acords aconseguits en la primera reunió de l’any del Ple del Consell Valencià del Cooperativisme (CVC), celebrada el passat 26 de març baix la presidència de Rafael Climent.

La petició de Concoval insisteix en la necessitat de complir amb el termini establit pel propi CVC, el mes d’abril, per a concloure les tasques i iniciar la tramitació pertinent en cada cas. Els assumptes sobre la taula són: la modificació de la llei autonòmica de cooperatives, l’aprovació d’un nou reglament del Registre de Cooperatives que substituïsca al de 1986 i la publicació d’un decret llei que prorrogue les mesures excepcionals que facilite el funcionament de les cooperatives durant la pandèmia.

Modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

El CVC va donar el seu vistiplau a la proposta de modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana presentada el divendres, que havia sigut prèviament consensuada entre la conselleria d’Economia Sostenible i Concoval.

Esta proposta, a més d’introduir millores tècniques i harmonitzar la legislació valenciana de 2015 amb altres normes dictades amb posterioritat, es fonamenta en la necessitat d’adaptar la regulació de les cooperatives als nous models cooperatius emergents i a les tendències socioeconòmiques actuals. Entre altres coses, s’impulsen nous instruments per a fomentar el cooperativisme i afavorir la col·laboració públic-cooperativa i es potencia així mateix la polivalència de les cooperatives perquè puguen donar una millor satisfacció a les necessitats econòmiques i socials dels seus membres.

Emili Villaescusa, president de Concoval, ha posat en valor el consens aconseguit amb la conselleria en l’elaboració de la proposta, alguna cosa que entronca amb la tradició anterior, perquè “des de fa més de vint-i-cinc anys, en tots els processos d’elaboració o modificació de la legislació substantiva de cooperatives de la Comunitat Valenciana sempre s’ha donat aqueix consens del sector amb l’Administració de torn i, a més, s’ha aconseguit fins ara un suport unànime dels grups polítics en el tràmit parlamentari”.

El Registre de Cooperatives: agilitació i nou reglament

El CVC també ha donat llum verda a la proposta de nou Reglament del Registre de Cooperatives de la Comunitat, elaborat per un equip integrat per professorat de les universitats Jaume I de Castelló i de Valladolid i contractat per a tal fi en 2019 per la conselleria d’Economia Sostenible. Aquest nou reglament per al Registre de Cooperatives substituirà a l’actual, que data de novembre de 1986 i va ser parcialment modificat modificat en 1988 i en 1990. Des de llavors, fa ja més de 30 anys, les cooperatives tracten amb un Registre la regulació del qual va quedar clarament obsoleta fa lustres i que degué haver-se substituït ja per imperatiu legal en 2003.

Des de Concoval han insistit en la necessitat que este nou reglament entre en vigor al més prompte possible, perquè conté disposicions que permetran la necessària modernització, digitalització, agilitat i coordinació en els Registres de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

A més, la conselleria ha presentat el projecte de conveni que té previst subscriure amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya i amb la Junta de Govern del Deganat dels Registradors Mercantils de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual aquests assumiran la gestió del Registre de Cooperatives de la comunitat autònoma, la qual cosa permetrà aprofitar el coneixement, experiència i mitjans del Registre Mercantil, tant a nivell de procediments i eines informàtiques com de suport jurídic. Amb este encàrrec de gestió es pretén posar fi als greus i permanents problemes d’ineficàcia que han afectat des de fa dècades -i continuen afectant- el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, principalment per falta de recursos suficients. El conseller ha subratllat que la titularitat del Registre de Cooperatives continuarà sent de la Generalitat i que el conveni no és més que un acord de col·laboració entre administracions públiques per a agilitar la gestió.

Els representants de Concoval en el CVC han expressat el seu desig que tant el nou reglament com l’encàrrec de gestió siguen el revulsiu que el Registre de Cooperatives necessita per a millorar el seu funcionament i, sobretot -en paraules de Villaescusa- que “suposen un estímul real a la competitivitat de les cooperatives”.

Nou decret llei per a facilitar el funcionament de les cooperatives durant la pandèmia provocada per la covid-19

Concoval ha reiterat en la reunió plenària del CVC la seua petició perquè es tramite amb urgència un nou decret per a “prorrogar” les mesures contingudes en el Decret llei 8/2020, de 26 de juny, del Consell, de mesures excepcionals per a facilitar la convocatòria i reunió dels òrgans socials i l’eficàcia dels acords de les entitats cooperatives valencianes.

Emili Villaescusa ha insistit que “les cooperatives necessiten operar amb seguretat jurídica i, lamentablement, la situació epidemiològica no sembla que vaja a resoldre’s en un termini de poques setmanes o mesos, per la qual cosa les mesures dictades en 2020 haurien de prorrogar-se durant tot aquest any 2021”.

La conselleria d’Economia Sostenible, que inicialment s’havia mostrat poc inclinada a publicar un nou decret llei, reconsiderarà la seua decisió: el mateix Rafael Climent ha demanat que reprenguen les converses per a aconseguir un acord entre la direcció general d’Emprenedoria i Cooperativisme i Concoval sobre este  assumpte que satisfaça les necessitats de les cooperatives.

Consell Valencià del Cooperativisme

El Consell Valencià del Cooperativisme és un òrgan paritari, integrat per representants de la Generalitat i de Concoval, per a la promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives.