ORGANITZACIÓ INTERNA

Els òrgans de govern de la Confederació són l’assemblea general i el consell rector, entorn dels quals es disposa d’una estructura tècnica i administrativa, que treballa amb criteris de serietat, honestedat, total transparència, eficiència, rigor i austeritat.

En aquest apartat es relaciona la composició de l’assemblea general, el consell rector i l’adreça. Es presenta l’organigrama de funcionament i la composició del personal emprat.

Assemblea General: L’assemblea general és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social de la Confederació. La composició de l’assemblea general es determina de la següent forma:

  • Les federacions tindran un mínim de cinc representants cadascuna, als quals s’afegiran altres representants, atenent al nombre de cooperatives sòcies i al nombre de socis i associats d’aquestes cooperatives.
  • Aquelles federacions que tinguen entre cinquanta i dues-centes cooperatives sòcies, tindran cinc representants més; i les que tinguen més de dues-centes cooperatives sòcies, deu representants més.
  • En funció del nombre de socis i associats de les cooperatives sòcies de les federacions, se sumaran al mínim de cinc i al nombre que resulte d’aplicar l’arreplegat en el paràgraf anterior, els següents representants: aquelles federacions que associen cooperatives amb un nombre de socis i associats entre cinc mil i cent mil, cinc representants; les que tinguen més de cent mil, deu representants.
  • En qualsevol cas, cap federació sòcia podrà tenir més de vint-i-cinc representants.
  • Les entitats sòcies de la Confederació que no siguen federacions de cooperatives, tindran tres representants cadascuna.

Consell Rector (Renovado 2015). El Consell Rector (Renovat 2015).  El consell rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de la Confederació, amb caràcter exclusiu i excloent. És responsable de l’aplicació de la llei i dels estatuts socials, prenent les iniciatives que corresponguen. Estableix les directrius generals de la gestió, de conformitat amb la política fixada per l’assemblea general

PRESIDENT

VICEPRESIDENT 1er

VICEPRESIDENT 2n

SECRETÀRI

VOCAL 1er

VOCAL 2n

VOCAL 3er

VOCAL 4rt

VOCAL 5è

 VOCAL 6è

Emili Villaescusa Blanca

Cirilo Arnandis Núñez

Emilio José Sampedro Baixauli

Vicente Diego Ramón

Carmen Picot Oroval

Salvador Escutia Carrasco

Josep Vercher Escrivà

José Vicente Segarra Tirado

Luis Cervellera Martínez

 Isabel Montero López

Direcció. L’assemblea general podrà acordar el nomenament d’una direcció que, amb la denominació de secretari general o tècnic o de director, estendrà la seua competència als assumptes pertanyents a la gestió. El nomenament i cessament de la direcció correspon sempre al consell rector, mitjançant la formalització, si escau, del corresponent contracte i atorgament de poder en escriptura pública autoritzada per notari.

Nardi Alba Benaches

Organigrama de Funcionament. Els òrgans de govern de la Confederació són l’assemblea general i el consell rector, al voltant dels quals es disposa una estructura tècnica i administrativa, que treball amb criteris de serietat, honestedat, total transparència, eficiencia, rigurositat i austeritat.

organigrama asamblea

Personal empleatLa Confederació comta amb 3 llocs de treball de caràcter indefinit (Direcció, Secretaria Tècnica i Comunicació). La distribució per sexes és 2/3 dones i 1/3 homens i la plantilla no integra discapacitats.